Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 12

Deze week 240 

Deze maand 729 

Engels

Vertaalwedstrijd Engels

 

De jury bestaat uit:

Harm Schoonekamp, beheerder van de Engelsetaal.startpagina.nl

Paul Haanen, beheerder van de Oudetalen.startpagina.nl

Marian, beheerder van de Japansetaal.startpagina.nl

Erik Abee, beheerder van de Poëzie.startpagina.nl en de Verhalen.startpagina.nl

 

Opdracht: Vertaal de volgende tekst naar het Nederlands.

Stuur je vertaling vóór 1 maart 2009 naar e-mail, onder vermelding van "Vertaalwedstrijd Engels"  Door deelname geef je te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden

 

 

Prijzen

1e prijs: €25,- aan boekenbonnen.

2e en 3e prijs: De mooiste van Wallace Stevens, een tweetalige dichtbundel.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit keer is er gekozen voor een tekst van Charles Darwin. Februari 2009 is uitgeroepen tot Darwinmaand omdat het dan 200 jaar geleden is dat Charles Darwin werd geboren. Zijn bekendste werk, The origin of species, is altijd onderwerp van verhitte discussies geweest. Tot op de dag van vandaag gaat het debat tussen voor- en tegenstanders van de evolutietheorie voort. Niemand kan echter ontkennen dat The origin of species één van de meest invloedrijke boeken uit de geschiedenis van de mensheid is, die de manier waarop we over onszelf denken fundamenteel heeft veranderd. Zowel voor- als tegenstanders van de evolutietheorie bewonderen de literaire kwaliteiten van Charles Darwin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Charles Darwin
The Origin of Species

 

It is interesting to contemplate a tangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These laws, taken in the largest sense, being Growth with Reproduction; Inheritance which is almost implied by reproduction; Variability from the indirect and direct action of the conditions of life and from use and disuse: a Ratio of Increase so high as to lead to a Struggle for Life, and as a consequence to Natural Selection, entailing Divergence of Character and the Extinction of less-improved forms. Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows.

There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 1

Door: Daniëlle Munnik 

 

Charles Darwin
De oorsprong van de soorten

 

Het is interessant om een berm te beschouwen die een wirwar is, bekleed met vele planten van verschillende soorten, met zingende vogels in de struiken, met een verscheidenheid aan rondvliegende insecten en met wormen die door de dampende aarde kruipen, en dan te bedenken dat deze gedetailleerd vormgegeven soorten, zo verschillend van elkaar en zo afhankelijk van elkaar op zo'n ingewikkelde manier, allemaal zijn gemaakt door wetten om ons heen. Deze wetten, in zijn diepste betekenis, zijn groei en reproductie, overerving, die eigenlijk al geïmpliceerd wordt door reproductie, veranderlijkheid in indirecte en directe werking van de voorwaarden van het leven en van gebruik en onbruik, een verhouding tot groei die zo toeneemt dat het leidt tot een strijd om het leven, en als een gevolg van natuurlijke selectie; leidend tot afwijkingen in karakters en het uitsterven van de minder ontwikkelde soorten. Daarom, door de oorlog in de natuur, door tekorten en de dood, is het meest verhevene wat wij in staat zijn om te bereiken, namelijk de productie van de hogere dieren, hetgeen wat daar direct op volgt.

Er is grootsheid in deze kijk op het leven, met haar verschillende krachten die oorspronkelijk het leven in is geblazen door de Schepper, in enkele vormen of in één vorm, en dat, terwijl deze planeet ondertussen is gaan draaien om de vaststaande wet van de zwaartekracht, door zo'n simpel begin, er eindeloze vormen zijn geweest, de meest prachtige en wonderbaarlijke die zijn geweest en zijn geëvolueerd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertaling 2

Door: Marieke Ursem 

 

Charles Darwin

Het ontstaan van de soorten

 

Te kijken naar een verwilderde oever, overwoekerd door een veelheid aan planten van even zoveel verschillende soorten, omringd door een keur aan zoemende insecten. Te luisteren naar de fluitende vogels in de struiken. De in de vochtige bodem krioelende beestjes te zien. En zich dan te realiseren dat al deze complexe bestaansvormen, zo verschillend en tegelijkertijd zo afhankelijk van elkaar, immer gevormd zijn door de wetten die ons allen beheersen. De wetten van de natuur die wij in de breedste zin van het woord kennen als groei door voortplanting, erfrecht verbonden aan diezelfde voortplanting en variatie. De variatie veroorzaakt door gewilde en ongewilde acties die het leven zelf met zich meebrengt en daarnaast simpelweg door nuttig dan wel onnuttig te zijn. De wet van de enorme expansiedrift die in zichzelf al leidt tot een worsteling om te kunnen overleven. Met als logisch gevolg een natuurlijk selectieproces waarbij sterke eigenschappen zich manifesteren en minder ontwikkelde vormen verdwijnen . En zo ontstaat uit de eenvoudige strijd van te moeten overleven, het meest bejubelde schepsel dat wij kunnen voortbrengen, de hogere soort.

Er spreekt een grandeur uit deze blik op het leven zelf, met al haar levenskracht, dit leven ooit begonnen met één of maar enkele vormen die door de Schepper tot leven werden geblazen. De idee dat van dit eenvoudige begin de meest diverse, mooiste en prachtigste vormen al zijn ontstaan en immer nog verder evolueren, en dat alles terwijl deze planeet aarde onverstoorbaar en eeuwig verder draait in die eindeloze cyclus haar opgelegd door de onveranderlijke wetten van de zwaartekracht.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 3

Door: Ronnie Boley

 

Charles Darwin

Het ontstaan der soorten

 

Het is boeiend zich te verdiepen in een verwilderde oever, overdekt met een groot aantal veelsoortige planten, waar vogels zingen in het struikgewas, waar allerlei insecten rondfladderen en wormen door de vochtige aarde kruipen, en dan te bedenken dat al deze ingewikkeld samengestelde levensvormen, onderling zo verschillend maar op een zeer complexe wijze ook zo afhankelijk van elkaar, voortkomen uit wetten die op ons en onze omgeving inwerken. Wetten, in de ruimste zin van het woord, als Aanwas door Reproductie; Overerving, bijna impliciet aan reproductie;Veranderlijkheid als gevolg van de directe en indirecte invloed van levensomstandigheden, en op grond van gebruik en onbruikbaarheid: een Vermenigvuldigingsfactor die zo hoog is dat ze leidt tot een Strijd om het Bestaan, en als gevolg daarvan tot Natuurlijke Selectie, die op haar beurt weer Karakteronderscheid en Uitsterving van minder veredelde vormen met zich meebrengt. Uit de strijd der natuur, uit schaarste en dood, volgt zodoende rechtstreeks het voor ons hoogst denkbare en meest verheven fenomeen, namelijk de voortbrenging van de hogere diersoorten.

Er ligt een zekere grootsheid in deze visie, volgens welke het leven, met zijn diversiteit aan krachten, door de Schepper in eerste instantie aan een paar soorten of aan slechts één enkele werd geschonken; waarna vervolgens, terwijl onze planeet bleef rondcirkelen volgens de vaststaande wet van de zwaartekracht, vanuit een zo eenvoudige oorsprong zo oneindig veel prachtige en wonderbaarlijke vormen zijn, en nog altijd worden, ontwikkeld.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 4

Door: Femmie van Santen

 

Charles Darwin

Het onstaan van de levensvormen

 


Wie de moeite neemt een verwilderd stuk land te bestuderen staat versteld van de grote variëteit aan planten waarmee het is bekleed, de hoeveelheid vogels die in de bosschages zingen, hoeveel insecten er te vinden zijn, wormen in de vochtige aarde kruipen. En bedenk dan hoe deze bijzondere soorten, zo verschillend maar tegelijkertijd op een complexe wijze, zo afhankelijk van elkaar, zijn voortgekomen vanuit de natuurwetten rondom ons.

Diezelfde wetten kunnen, in de breedste zin van het woord, worden samengevat als: groei en reproductie. Eigenschappen worden als het ware geërfd en weer doorgegeven. De enorme variatie aan soorten kan worden verklaard door direct- of indirect ingrijpen, door het leven zelf teweeg gebracht. Is iets van nut of is het niet langer nodig? Dit veroorzaakt een gevecht op leven en dood, waarbij de zwakke verliest en de sterke overwint en ontstaat een natuurlijke selectie. Vanuit deze strijd, vanuit honger en sterven, verscheen uiteindelijk de hoogste vorm van leven ooit voortgebracht.

Terwijl onze planeet, gehoorzamend aan de wetten van de zwaartekracht, haar rondjes draaide, ontstonden de prachtigste vormen, door de Schepper zelf leven ingeblazen. En zij blijven zich oneindig ontwikkelen. Zo simpel en tegelijkertijd zo prachtig.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 5

Door: Wim van Reijn


Charles Darwin

Het onstaan van de levensvormen

 

Kijk eens op je gemak rond in een stuk ongerepte natuur. Ongelooflijk hoeveel soorten planten je vindt; hoeveel soorten vogels er zingen; hoeveel insecten er zijn en hoeveel kruipende kleine wormpjes er door de vochtige grond woelen.

En dan moet je nagaan dat al deze soorten, die zijn voortgekomen vanuit de wetten van de natuur, met al hun verschillen,elkaar nodig hebben om te kunnen leven.

Diezelfde wetten zorgen namelijk voor hun groei en voortbestaan. De één geeft z'n eigenschappen weer door aan de volgende generatie.

Dat er zo enorm veel variatie in de soorten is, heeft te maken met natuurlijke selectie.

Wanneer een soort geen nut meer heeft sterft hij uit. Wat geldt is het recht van de sterkste; de zwakkere soort verliest de strijd.

Op die manier verscheen uiteindelijk de mens, als hoogste levensvorm.

Alles begon terwijl de aarde rustig ronddraaide en niet anders kon dan gehoorzamen aan de wetten van de zwaartekracht.

Het is van een ontzagwekkende eenvoud: Al die prachtige vormen die ontstonden, dankten hun bestaan aan een Creator, die hen de levensadem inblies om zich oneindig verder te kunnen ontwikkelen."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 6

Door: Nick Deroo


Charles Darwin

De oorsprong der soorten

 

Het is boeiend om een verstrikte bank te bewonderen, begroeid met vele planten van verschillende soorten, met vogels die op de takken zingen, met een resem aan insecten die hun zin doen, en met wormen die uit de vochtige aarde kruipen, en te bedenken dat deze uitvoerige geconstrueerde vormen, zo verschillend van elkander, en elk vertrouwend op hun elk zo complexe gedrag, zijn al ten tonele verschenen door wetten rondom ons. Deze wetten, ruim gezien, Gegroeid door Voortplanting; Overerving die bijna bedoeld is met reproductie; Veranderlijkheid van de indirecte en directe actie van de omstandigheid van het leven en van gebruik en niet-gebruik: een Ratio van Toename zo hoog dat het leidt tot een Strijd voor het Leven, en als een gevolg tot Natuurlijke Selectie, met zich meebrengend Divergentie van Karakter en het Uitsterven van minder ontwikkelde wezens. Dus, van de oorlog der natuur, van hongersnood en dood, het meest verheven voorwerp dat we in staat zijn op te vatten, namelijk, de productie van hoger ontwikkelde dieren, volgt direct.
Er is grandeur in deze visie op het leven, met haar verschillende krachten, beademt te zijn geweest door de Kunstenaar tot een paar vormen of tot één; en dat; terwijl deze planeet aan het fietsen was op de overeenstemmende gemaakte wet van zwaartekracht, van zo simpele eindeloze wondermooie vormen zijn geweest, en zijn aan het evolueren.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 7

Door: Mark van der Laan


Charles Darwin

Het ontstaan der soorten

 

Beschouw maar eens een verwilderde rivieroever, begroeid met een grote variëteit aan plantensoorten, met vogels die in de struiken fluiten, verschillende insecten die door de lucht zoemen, en wormen die door de vochtige aarde kruipen, en bedenk dan dat deze ontwikkelde, complexe levensvormen, zo verschillend van elkaar, en toch afhankelijk van elkaar op zo'n ingewikkelde wijze, allemaal zijn voortgekomen uit wetten die overal om ons heen werkzaam zijn.
Deze wetten kennen wij met een zo breed mogelijke interpretatie als Groei door Reproductie, met Erfelijkheid hier bijna onlosmakelijk aan verbonden, Verandering als een rechtstreeks en indirect gevolg van leefomstandigheden en van het nuttig gebruik maken of het in onbruik raken hiervan. Hieruit ontstaat een Vermeerderingsfactor die zo hoog ligt dat deze leidt tot een Strijd om het Bestaan, met als gevolg daarvan een Natuurlijke Selectie, wat uiteindelijk leidt tot een grotere diversiteit en het uitsterven van de minder aangepaste soorten.

En zo komt uit deze strijd van de natuur, uit voedselschaarste en sterfte, het meest verhevene wat behaald kan worden: het ontstaan van hogere diersoorten.

Er ligt een zekere pracht in deze filosofie en diens diverse krachten, waar de Schepper oorspronkelijk leven heeft geblazen in maar een paar levensvormen of slechts één, waarna uit dit eenvoudige begin een eindeloze stroom levensvormen is geëvolueerd en nog steeds evolueert, terwijl deze planeet nog altijd verder draait volgens de onwrikbare wet van de zwaartekracht.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 8

Door: Emiel Visser

 

Charles Darwin
De Oorsprong der Soorten

 

Het is interessant een wirwarrige oever, gekleed in vele planten van vele soorten, met zingende vogels op zijn struiken, verscheidene rondvliegende insecten, en wormen die door de vochtige aarde krioelen, te beschouwen - en te overdenken dat deze zo secuur gevormde vormen, zo verschillend van elkaar, en op zo'n complexe wijze afhankelijk van elkaar, allemaal ontstaan zijn door de wetten om ons heen. Deze wetten zijn ruim genomen: groei met reproductie, erfenis die vrijwel door reproductie gesuggereerd wordt, en diversiteit van de indirecte en directe gevolgen van de condities van leven en van aanwending of gebrek daarvan. Een exponentiële factor, zo sterk, dat die tot een overlevingsstrijd leidt, en als gevolg van natuurlijke selectie diversiteit van karakteristieken en de uitsterving van minder aangepaste levensvormen inhoudt. Aldus volgt, ten gevolge van strijd, van uithongering en dood, direct het meest verheven object dat we ons kunnen voorstellen, namelijk het ontstaan van de hogere dieren.

Deze levensbetrachting bevat grootsheid, met zijn verscheidene krachten, die in een paar vormen of één, in leven geblazen zijn door de Schepper; en dat, terwijl onze planeet alsmaar door is blijven draaien volgens de vaste wet van de zwaartekracht, van een begin zo simpel eindeloze vormen, meest prachtig en wonderbaar, geëvolueerd zijn en voortzetten zich te ontwikkelen.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 9

Door: Erna van der Ploeg


Charles Darwin

Het Ontstaan Der Soorten


Het is interessant om te denken aan een warrige oever, bekleed met veel planten van vele variaties, met vogels die zingen in de struiken,met insecten die rond dartelen, en met wormen kruipend door de vochtige aarde, en dan te bedenken dat deze uitgebreide samengestelde vormen, zo verschillend van elkaar, en afhankelijk van elkaar in zo'n complexe manier, allen zijn geproduceerd door wetten om ons heen. Deze wetten, genomen in de ruimste zin, zijnde Groei met Voortplanting; overerving dat bijna stilzwijgend wordt aangenomen bij voortplanting; Veranderlijkheid van de indirecte en directe handeling van de gesteldheid van het leven en van gebruik en inactiviteit; een Verhouding van vermeerderen zo sterk dat het leidde tot een Struggle for Life ( de strijd om het bestaan) en als gevolg Natuurlijke Selectie, onvervreemdbaar maken Afwijkingen van Karakter en de Uitroeiing van minder belangrijke vormen, Dus van de strijd der natuur,van hongersnood en dood, het meest verheven doel waar wij toe in staat zijn , namelijk de productie, van hogere diersoorten, wat daar direct op volgt.
Er is grootsheid in deze kijk op het leven, met zijn verscheidene krachten,die oorspronkelijk tot het leven werden geblazen door de Schepper in een paar vormen of in een vorm; en dat , terwijl deze planeet ronddraaide overeenkomstig de vastgestelde wetten van zwaartekracht, van zo'n eenvoudig begin, eindeloze vormen zo mooi en wonderbaar zijn geweest, nog altijd worden ontplooid.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 10

Door: Carolijn Jansen


Charles Darwin
De oorsprong der soorten


Hoe interessant het is om een verwilderde oever eens aandachtig te bekijken: bekleed met talrijke uiteenlopende soorten planten, met vogels die vanuit de bosjes hun liederen ten gehore brengen, met allerhande rondfladderende insecten en met wormen die door de vochtige aarde kruipen, en je dan te bedenken dat deze gedetailleerd vormgegeven soorten, zo uniek en op een zo complexe wijze van elkaar afhankelijk, allen een product zijn van de wetten die om ons heen regeren. Wetten die je in de ruimste betekenis zou kunnen samenvatten als ontwikkeling naast voortplanting; de erfelijkheid die hierin besloten ligt; de onvoorspelbaarheid van zowel de indirecte en directe werking van de levensvoorwaarden als van wat we gebruiken dan wel achterlaten en uiteindelijk: een expansiedrift zo groot, dat het onherroepelijk leidt tot een strijd om te overleven en als gevolg van deze natuurlijke selectie: discrepantie in karakter en het uitsterven van minder ontwikkelde soorten. Het hoogst denkbare doel dat we ons kunnen voorstellen, namelijk: het voortbrengen van hogere diersoorten is dus een direct gevolg van natuurlijke competitie, van voedselgebrek en dood.
Deze visie op het leven met zijn ettelijke krachten, waar oorspronkelijk door de schepper leven in werd geblazen totdat een of enkele vormen ontstonden, bevat een zekere grootsheid; te bedenken dat, terwijl deze planeet roteert volgens de vaste wet van de zwaartekracht, tot de dag van vandaag, vanuit een zo eenvoudige basis de prachtigste en wonderbaarlijkste vormen evolueren.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 11

Door: Gijs Franssen

 

Charles Darwin
De oorsprong van de soorten

 

Het is fascinerend om na te denken over een helling bedekt met een wirwar aan planten, met struiken vol zingende vogels, met allerlei rondvliegende insecten, met wormen die door de vochtige aarde kruipen, en te bedenken dat deze gedetailleerd gebouwde soorten, onderling zo verschillend en afhankelijk van elkaar op zo complexe wijze, alle zijn geproduceerd volgens wetten om ons heen. Deze wetten zijn, in de breedste zin, groei en reproductie; erfelijkheid, die bijna impliciet volgt uit reproductie; variatie door de indirecte en directe effecten van de levensomstandigheden en door bruikbaarheid en onbruikbaarheid: een groei zo snel dat hij leidt tot een strijd om het bestaan, en als gevolg daarvan tot natuurlijke selectie, wat divergentie van kenmerken en het uitsterven van minder aangepaste soorten met zich meebrengt. Zo volgt, uit de oorlog van de natuur, uit honger en dood, rechtstreeks het meest verhevene dat wij ons kunnen voorstellen, namelijk de productie van de hogere diersoorten.

Er is grootsheid in deze opvatting van het leven, met haar diverse krachten, oorspronkelijk door de Schepper ingeblazen in een paar soorten, of in één enkele; en dat, terwijl deze planeet steeds is blijven ronddraaien volgens de onveranderlijke wet van de zwaartekracht, vanuit zo'n eenvoudig begin zulke eindeloze vormen, prachtig en wonderbaarlijk, zijn geëvolueerd en blijven evolueren.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 12

Door: Alexandra van de Pol


Charles Darwin

De Oorsprong der Soorten

Het is boeiend om stil te staan bij een overwoekerde oever, waar vele soorten planten welig tieren, met vogels zingend op het struikgewas, een keur aan rondfladderende insecten, en met wormen kruipend door de zompige aarde, en zich te bedenken dat deze uitgebreid geconstrueerde vormen, zo verschillend van elkander, en afhankelijk van elkander op zo een complexe wijze, allen geproduceerd zijn door de wetten die om ons heen werkzaam zijn. Deze wetten, in de ruimste zin, zijn Groei door Voortplanting; Overerving, welhaast geïmpliceerd in de voortplanting; Variabiliteit door de indirecte en directe actie van de voorwaarden voor leven en door gebruik dan wel onbruik: een Ratio van Toename die zo hoog is dat deze leidt tot een Strijd om het Leven en dat, als een gevolg van Natuurlijke Selectie, Aftakking van Karakter en het Uitsterven van minder ontwikkelde vormen met zich meebrengt. Aldus, uit de oorlog van de natuur, uit hongersnood en dood, volgt onmiddellijk het meest verheven objectief dat wij in staat zijn ons voor te stellen, namelijk, het voortbrengen van hogere diersoorten.Er is een grandeur in deze visie op het leven, met zijn verscheidene krachten, die oorspronkelijk door de Schepper het leven van enkele vormen dan wel één enkele vorm zijn ingeblazen; en dat, terwijl deze planeet zich steeds in haar baan voortbewoog conform de vaste wet van de zwaartekracht, van zulk een eenvoudig begin, eindeloze vormen zo schoon en zo wonderlijk zijn geëvolueerd en nog evolueren.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 13

Door: Kasper Nijsen


Charles Darwin
De oorsprong der soorten

 

Het is boeiend om een dicht begroeide rivieroever te aanschouwen: er is een veelheid aan plantensoorten, de vogels zingen in de bosjes, verschillende insectensoorten vliegen in het rond en wormen kruipen door de vochtige aarde. Hoe wonderlijk om dan te bedenken dat al deze ingenieus geschapen levensvormen, onderling zo verschillend maar tegelijk op een zeer complexe wijze zo afhankelijk van elkaar, voortkomen uit wetten die overal om ons heen gelden. In de breedste betekenis van het woord zijn die wetten de volgende: Aanwas door Voorplanting; Overerving, welke al bijna besloten ligt in voortplanting; Veranderlijkheid van de directe en indirecte invloed van levensomstandigheden en van gebruik en onbruik; een zo hoge Vermenigvuldigingsratio dat deze onvermijdelijk leidt tot een Strijd om het Bestaan en dus tot Natuurlijke Selectie, wat weer leidt tot Verschil van Eigenschappen en het Uitsterven van minder ontwikkelde levensvormen. Zo ontstaat rechtstreeks uit de strijd der natuur, uit ziekte en uit dood, het meest verheven fenomeen dat we ons in kunnen denken: het voortkomen van de hogere diersoorten.
Er ligt een grootsheid besloten in deze visie op het leven: in het begin zijn de verscheidene levenskrachten door de Schepper slechts in een aantal of in één enkele levensvorm geblazen en terwijl deze planeet zich is blijven rondwentelen volgens de vaste wetten van de zwaartekracht zijn, en worden nog steeds, uit een zo eenvoudige oorsprong de meest wonderlijke en wonderschone levensvormen geëvolueerd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 14

Door: Tessa Slingerland


Charles Darwin
De oorsprong der soorten


Stel je een verwilderde oever voor, bedekt met vele soorten planten, waar vogels zingen in de struiken, waar verschillende soorten insecten rondfladderen, en waarin wormen door de vochtige aarde kruipen. En bedenk je dan dat deze ingewikkelde levensvormen, zo verschillend van elkaar, en op een ingewikkelde manier afhankelijk van elkaar, allemaal ontstaan zijn door de wetten van de natuur om ons heen. Deze wetten, in de breedste zin van het woord, zijn: ontwikkeling door voortplanting; overerving, wat die voortplanting eigenlijk al met zich meebrengt; en veranderlijkheid, die ontstaat door de directe en indirecte gevolgen van de levensomstandigheden en het gebruiken of juist niet gebruiken van bepaalde eigenschappen. Dit resulteert in een groei die zo groot is dat hij leidt tot een strijd op leven en dood, met natuurlijke selectie als gevolg, zodat differentiatie ontstaat en zwakkere soorten uitsterven. Het overleven van deze strijd tegen schaarste en de dood, resulteert rechtstreeks
in het meest verheven doel wat wij kunnen bedenken, namelijk; het ontstaan van hogere diersoorten.
Er spreekt grootsheid uit deze blik op het leven, en diens verschillende krachten, die in den beginnen door de Schepper zelf aan een aantal levensvormen of aan slechts één enkele zijn geschonken. En dat, terwijl deze planeet volgens de vaste wetten der zwaartekracht is blijven draaien, uit zo'n eenvoudig begin de meest schitterende en wonderbaarlijke schepsels zijn ontstaan.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 15

Door:


Charles Darwin
De oorsprong der soorten

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 16

Door:


Charles Darwin
De oorsprong der soorten

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 17

Door:


Charles Darwin
De oorsprong der soorten

© 2018 Harm Schoonekamp | contact |